engon.webs.com
Khonkaen homeland.

Blog

Future Simple Tense

Posted by engon on August 17, 2009 at 8:05 PM
Future Simple Tense
รูปประโยค
Subject + will, shall + Verb 1 + ..........


Shall ใช้กับบุรุษที่ 1 คือ I, we
Will ใช้กับบุรุษที่ 2, 3 และคำนาม ได้แก่ you, he, she, it, they, Anna, etc.
เช่นI shall go.You will go.
We shall go.He will go.
They will go.Anna will go.
กริยาที่ตามหลัง will, shall ไม่ต้องเติม s ไม่ว่าประธานจะเป็นบุรุษและพจน์ใดก็ตาม


เราจะใช้  Future Simple Tense  เมื่อ...

 1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งขณะที่พูดนี้เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นยังไม่เกิด และมักจะมีคำวิเศษณ์บอกเวลาที่เป็นอนาคตมาร่วมเสมอ ได้แก่

  soon, shortly, in a short time, in a moment, in a while, in a week's time, in two days' time, in (the) future, in a few minutes (week, months, years), tonight, tomorrow, next week, next month, next year, next Monday (Tuesday, Wednesday, etc.) เช่น

  I shall go to the Philippines soon.
  ผมจะไปประเทศฟิลิปปินส์เร็วๆ นี้ (ขณะที่พูดยังไม่ได้ไป)

  Tom will leave Thailand for China next week.
  ทอมจะออกจากประเทศไทยไปประเทศจีนอาทิตย์หน้า (ขณะพูดยังไม่ได้ไป อาทิตย์หน้าจึงจะไป)

  The plane will arrive at the airport in a few minutes.
  เครื่องบินจะมาถึงสนามบินในเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้ว (ขณะพูดยังมาไม่ถึง อีก 2-3 นาทีจึงจะถึง)

  We shall travel round the world tomorrow.
  พวกเราจะไปเที่ยวรอบโลกวันพรุ่งนี้ (ขณะพูดยังไม่ได้ไป จะไปวันพรุ่งนี้)


 2. ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตัว ให้ใช้ Future Simple Tense กับกริยาเพียงตัวเดียว ส่วนอีกตัวหนึ่ง (คือประโยคที่อยู่หลังคำเชื่อม) ให้ใช้ Present Simple Tense หรือ Present Perfect Tense กริยาที่ใช้ Future Simple Tense คือกริยาที่อยู่หน้าคำเชื่อม และคำเชื่อมที่นำมาใช้ เท่าที่พบมากได้แก่

  if, unless, when, until, as soon as, before, after, the moment that, by the time that, now that เช่น

  They will leave after they have finished their work.
  พวกเขาจะไปหลังจากที่ได้ทำงานเสร็จแล้ว

  He will stay here until his father arrives from his office.
  เขาจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าพ่อของเขาจะกลับมาจากที่ทำงาน

  I shall go if you ask.
  ผมจะไปถ้าคุณขอร้อง

  He will return home as soon as he has received a letter.
  เขาจะกลับบ้านทันทีที่เขาได้รับจดหมาย

  Now that you have won the lottery, what will you do?
  ถ้าคุณถูกล๊อตเตอรี่ คุณจะทำอะไรบ้าง ?การใช้ (be) going to แทน will, shallเราสามารถใช้ (be) going to + Verb 1 แทน will และ shall ได้ ในกรณีต่อไปนี้

  1. ใช้ (be) going to + Verb 1 เพื่อแสดงความตั้งใจ (Intention) แทน will, shall ได้ เช่น

   I am going to write to Anna this evening.
   เย็นวันนี้ผม (ตั้งใจว่า) จะเขียนจดหมายถึงแอนนา

   Sek is going to sell his car next week.
   เศก (ตั้งใจว่า) จะขายรถยนต์ของเขาอาทิตย์หน้า

   We are going to buy a house in Bangkok next year.
   พวกเรา (ตั้งใจว่า) จะซื้อบ้านสักหลังไว้ที่กรุงเทพในปีหน้า

   ประโยคทั้ง 3 มีความหมายเท่ากับ     I shall write...............
   Sek will sell...............
   We shall buy..............


  2. ใช้ (be) going to + Verb 1 เพื่อแสดงการคาดคะเน (Suggestion) แทน will, shall ได้ เช่น

   I think it is going to rain.
   ผมคิดว่า ฝนตงจะตก (อย่างแน่นอน)

   I am afraid that the repairs to our hourse are going to cost a lot of money.
   ผมเกรงว่า การซ่อมแซมบ้านของเราคงจะใช้เงินเป็นจำนวนมาก (อย่างแน่นอน)

   ประโยคทั้ง 2 มีความหมายเท่ากับ    ...........it will rain.
          ...........hourse will cost..........


  3. ใช้ (be) going to + Verb 1 เพื่อแสดงข้อความซึ่งเชื่อว่าเป็นความจริงเช่นนั้น โดยปราศจากข้อสงสัย (Inevitabillity) แทน will, shall ได้ เช่น

   My wife is going to have a baby.
   ภรรยาของผมจะมีลูกแล้ว

   มีความหมายเท่ากับ    My wife will have a baby.
  ²²²²²²²²²
  การใช้ (be) going to ในประโยคแสดงอดีตกาล

  was, were + going to + Verb 1

  เมื่อนำมาใช้ในรูปอดีตกาล (Past Tense) เพื่อแสดงว่า "การกระทำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเลย" หมายความว่า ในอดีตที่ผ่านมาตั้งใจจะทำสิ่งนั้นๆ แต่แล้วก็ไม่ได้ทำดังตั้งใจเอาไว้ จะด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่มาขัดขวาง เช่น

  We were going to play golf yesterday, but it rained.
  เรา (ตั้งใจ) จะไปเล่นกอล์ฟเมื่อวานนี้ แต่ฝนได้ตกลงมา (เราเลยไม่ได้เล่นตามที่ตั้งใจเอาไว้)

  I was going to see you last night.
  ผม (ตั้งใจ) จะไปพบคุณเมื่อคืนนี้ (แต่ไม่ได้ไปดังที่ตั้งใจเอาไว้)
  กรณีที่ห้ามใช้ (be) going to แทน will, shall
  ข้อยกเว้นในการใช้ (be) going to แทน will และ shall

  1. สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตอันแท้จริง (Pure Futurity) ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่สามารถใช้ (be) going to แทน will, shall ได้ เช่น

   "วันนี้เป็นวันที่ 21 พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ 22"

   :Today is the 21st ; tomorrow is going to be the 22nd.
   :Today is the 21st ; tomorrow will be the 22nd.

   "ผมจะมีอายุ 30 ปีหน้า"

   :I am going to be thirty next year.
   :I shall be thirty next year.

   "เดือนนี้คือเดือนมกราคม เดือนหน้าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์"

   :This month is January ; the next one is going to be February.
   :This month is January ; the next one will be February.


  2. ห้ามใช้ (be) going to แทน will, shall ในประโยคเงื่อนไขที่เชื่อมด้วย if เช่น


   :I am going to do this for you if you give me fifty baht.
   :I shall (will) do this for you if you give me fifty baht.
    ผมจะช่วยทำสิ่งนี้ให้คุณ ถ้าคุณให้เงินผม 50 บาท


  3. ห้ามใช้ (be) going to แทน will, shall กับกริยาแสดงการรับรู้

   Verb แสดงการรับรู้ได้แก่ know, understand, remember, forget, like, love, etc. เช่น


   :I am going to understand what you said.
   :I will understand what you said.
    ผมจะต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด
     
   :He is going to like it if he sees.
   :He will like it if he sees.
    เขาคงจะชอบถ้าเขาเห็น
     
   :I am going to remember your name for ever.
   :I will (shall) remember your name for ever.
    ผมจะจำชื่อของคุณไว้ตลอดไป

  การใช้ will, shall สลับบุรุษ
  การใช้ will, shall สลับบุรุษ
  โดยปกติแล้ว เราจะใช้ shall คู่กับ I และ We คือ

  I shall..................... , We shall....................

  ส่วน will จะใช้กับบุรุษที่ 2 และ 3 และนามที่มาเป็นประธาน เช่น

  You will.................. ,
  They will...................
  He will.................... ,
  Jame will...................
  She will.................. ,
  The boy will...............
  It will..................... ,
  The girl will................

  แต่ถ้าจะให้สลับบุรุษกันเป็น You shall, He shall, She shall, It shall, etc. ก็ได้ เพราะนอกจากจะเป็นอนาคตแล้ว ยังอาจมีความหมายว่า

  • เป็นการให้คำมั่นสัญญาของผู้พูด เช่น
  • เป็นการแสดงความเด็ดขาดในเชิงการบังคับบัญชา เช่น
  • เป็นการแสดงความตกลงใจอย่างแน่วแน่ของผู้พูด เช่น


  • If you work harder you shall have a holiday on Saturday.
   ถ้าคุณทำงานให้จริงจังกว่านี้ คุณก็จะได้หยุดวันเสาร์

   You shall have the money as soon as I get it.
   คุณจะได้เงินในทันทีที่ผมหามาได้   You must do this or you shall be punished.
   คุณต้องทำสิ่งนี้ มิฉะนั้นแล้วจะถูกทำโทษ   These people want to buy my house,
   but they shan't (shall not) have it.
   คนเหล่านี้อยากจะซื้อบ้านของผม แต่เขาจะไม่ได้มันหรอก
   (เพราะผมได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะไม่ขาย)

   He shall have thousand bath, if he does this work for me.
   เขาจะได้รับเงิน 1,000 บาท ถ้าเขาทำงานนี้ให้ผม
  ²²²²²²²²²
  เมื่อเราใช้ will คู่กับประธาน I และ We เป็น I will.......... หรือ We will......... ก็จะมีความหมายพิเศษออกไปดังนี้

  • จะเป็นการแสดงความตั้งใจจริงของผู้พูด เช่น
  • จะเป็นการให้สัญญาของผู้พูด เช่น


  • I will try again this year.
   ผมจะพยายามอีกปีนี้ (หลังจากที่ผมเคยสอบตกมาแล้ว)

   I will go there even if I am tired.
   ผมจะไปที่นั่นให้ได้ แม้ว่าผมจะเหนื่อย (สักปานใดก็ตาม)   I won't forget Arun's birthday. I will send her a present.
   ผมจะไม่ลืมวันเกิดของคุณอรุณ ผมจะส่งของขวัญไปให้หล่อน

   I will marry you next year.
   ผมจะแต่งงานกับคุณปีหน้า

   We will stay here until you return.
   พวกเราจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะกลับมา

  หมายเหตุ : รูป (be) going to ส่วนมากนิยมใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
  ขอขอบคุณ www.myfirstbrain.com

Categories: education

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments